Team

 

 

President

Vice Presidents

Peng Li

Secretary

Treasurer

Wendy Wan

Wendy Wan

Directors Yuyao Chen Yaping Chen Morgan Gao
  Zekai Jia

Yichen Li

Yichen Li

Christina Wei
 

Scott Ye

Scott Ye

Brad Zhang John Zhang
  Lei Zhao

Lulu Zhou

Lulu Zhou

Honorary President,
Founding President

Julie Zheng

Julie Zheng

Honorary President

Jialong Gong

Jialong Gong