Team

President

Vice Presidents

Peng Li

Secretary

Treasurer

Wendy Wan

Wendy Wan

Directors Yuyao Chen Yaping Chen Zekai Jia
  Christina Wei

Scott Ye

Scott Ye

Brad Zhang
  John Zhang Lei Zhao

Lulu Zhou

Lulu Zhou

Honorary President,
Founding President

Julie Zheng

Julie Zheng

Honorary President

Jialong Gong

Jialong Gong